Du skal logge ind for at skrive en note
Ord Forklaring
Direkte virkningEU’s lovgivning har direkte virkning for EU’s borgere. Lovgivningen er ikke afhængig af, at nationale parlamenter godkender den og/eller nationale myndigheder anvender den.
ForbeholdDanmark har fire forbehold for deltagelse i EU-samarbejdet. De blev vedtaget i Edinburgh i 1993 efter danskerne havde forkastet Maastricht-traktaten. Forbeholdene blev godkendt ved folkeafstemning i 1993.
ForrangEU-lovgivning overtrumfer national lovgivning, hvis der er modstrid mellem de to.
FrihandelsområdeOmråde hvor handelsbarrierer mellem landene såsom told er nedbrudt. Varer kan derfor omkostningsfrit handles på tværs af landegrænser. Landene bestemmer hver især handelsbarrierer overfor udenforstående lande.
FunktionalismeTilgang til europæisk integration, hvor man mener, at samarbejdet skal opbygges omkring sektorpolitiske områder som f.eks. handelspolitik.
FøderalismeTilgang til europæisk integration, hvor man mener, at samarbejdet skal opbygges føderalt med fælles overnational regering, parlament og domstol.
IntegrationHenviser her til europæisk integration: Udvikling hvor lande i Europa bindes sammen politisk og økonomisk i EF/EU.
Integration i breddenAntallet af politikområder og medlemslande, som EU omfatter.
Integration i dybdenOmfanget af suverænitet dvs. selvbestemmelse, der er overdraget fra medlemslandene til EU indenfor politikområder.
Liberal intergovernmentalismeTeori, der lægger vægt på, hvordan medlemslandenes interesser først bliver dannet på nationalt niveau, hvorefter de nationale regeringer forhandler i EU om at indfri dem.
Mellemstatslig integrationSamarbejdsform, hvor staterne ikke afgiver suverænitet til EU (dvs. beholder national selvbestemmelse).
Multi-level GovernanceTeori der betoner, hvordan mange forskellige aktører som interesseorganisationer, virksomheder, regioner og medlemsstater har betydning, når EU vedtager lovgivning.
Negativ integrationFjernelse af national lovgivning, der hindrer integration mellem landene.
NeofunktionalismeTeori ifølge hvilken integration på et politikområde vil lede til integration (”spill over”) på andre politikområder, fordi de er indbyrdes forbundne.
Overstatslig integrationIntegrationsform, hvor staterne afgiver suverænitet (dvs. national selvbestemmelse) til en international organisation (f.eks. EU).
Politisk integrationEtableringen af fælles politikker på EU-plan, som efterfølgende gælder på nationalt plan. Dækker også over etableringen af fælles institutioner på europæisk plan. Populært skelner man mellem økonomisk integration og politisk integration.
Positiv integrationEtablering af fælles lovgivning på europæisk plan. Ofte i forlængelse af negativ integration, hvor man fjerner national lovgivning, som erstattes med EU-lovgivning.
Økonomisk integrationFjernelse af hindringer for handel og opbygning af et effektivt indre marked samt en fælles økonomisk og monetær union.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761631251. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018